Projectes

A SUNO, Enginyeria de Serveis Energètics, disposem de més de 10 anys d’experiència en el
sector de les instal·lacions i les energies renovables. Algunes dades referents a l’experiència adquirida són les que es mostren a continuació:

En el cas de les instal·lacions de biomassa hem realitzat més de 60 projectes d’instal·lacions de calderes i xarxes de calor, amb una potència total major de 12 MW tèrmics. A més disposem de l’experiència adquirida pel fet d’haver instal·lat, gestionat i mantingut més de 45 instal·lacions d’entre 15 i 500 kW que sumen més 5,5 MW.

També hem realitzat instal·lacions solars fotovoltaiques i tèrmiques en cobertes industrials, equipaments públics i habitatges.

Pel que fa a les instal·lacions fotovoltaiques hem projectat i instal·lat diverses instal·lacions, en mode règim especial i autoconsum. El coneixement adquirit en les instal·lacions i en les anàlisis economicofinanceres fetes ha permès haver col·laborat en la realització de més de 80 peritatges per reclamar pèrdues degudes als canvis de regulació en el sector energètic.

Les instal·lacions solars tèrmiques realitzades s’han centrat en instal·lacions d’habitatges
unifamiliars, així com en el cas de l’energia minieòlica i geotèrmica.

Pel que fa a la planificació i l’assessorament energètics hem participat en l’elaboració de la
“Metodologia per a la redacció dels plans d’acció per a l’energia sostenible de les comarques gironines (PAES)”. També hem participat en la redacció d’un total de 16 PAES i en la redacció dels informes de seguiment.

A més a més, hem realitzat jornades i cursos de formació sobre energies renovables, especialment biomassa, tant per a escoles com per a col·legis professionals i per a l’admnistració pública. També realitzem tallers sobre facturació energètica i estalvi i eficiència energètica.

Finalment, hem implementat sistemes de control i monitoratge pels sistemes de climatització i aigua calenta sanitària per a tres xarxes de calor, tres escoles, dues granges, un càmping, un hostal i dos habitatges. Cal sumar l’experiència prèvia de quatre habitatges, un hivernacle i dues granges més.