972 964 349 | info@suno.cat

Llei del Codi de Consum de Catalunya i talls de subministrament energètic

electricidadEl 31 de desembre de 2014 es va publicar al DOGC la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya. Aquesta llei, que afecta l’àmbit de consum en general, estableix la protecció de persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica davant dels talls de subministraments energètics.

La llei estableix que les empreses distribuïdores d’aigua, gas i electricitat no podran interrompre els subministraments per motiu d’impagament d’aquelles persones o famílies en situació de vulnerabilitat. Els criteris de vulnerabilitat econòmica són els següents:

  • Que el total d’ingressos dels membres de la unitat familiar o convivencial no sigui en cap cas superior, per tots els conceptes, a 1,5 vegades l’indicador de renda de suficiència, incrementat entre un 10 i 30% per diferents conceptes.

  • Que es declari que no es pot reduir la despesa relativa al consum de béns o serveis perquè s’han exhaurit totes les mesures amb aquesta finalitat.

  • Que s’acrediti que les tarifes que tenen contractades per al servei de subministrament d’aigua, electricitat o gas responen a la modalitat de tarifa social que estableix la normativa aplicable.

Per tant, en aquests moments i en el cas de l’electricitat, només es troben protegides dels talls de subministrament les persones o unitats familiars que no sobrepassin el nivell d’ingressos establert i que estiguin acollides al Bo Social.

Recordem que el Bo Social d’electricitat només s’hi poden acollir les persones o unitats familiars amb tots els membres a l’atur, les persones majors de 60 anys amb pensions mínimes o les famílies nombroses.

La persona sol·licitant tindrà un termini de 15 dies, des de la recepció de l’avís de tall, per presentar l’informe de serveis socials i la petició de suspensió del tall de subministrament davant l’empresa subministradora. El deute que es pugui acumular amb les empreses s’ajornarà en les condicions que ambdues parts acordin, o mitjançant mecanismes de mediació i arbitratge.

També es crea un Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics per donar suport econòmic a les famílies que no puguin complir els compromisos de pagament dels serveis.

Malgrat l’aprovació d’aquesta llei, l’Aliança contra la Pobresa Energètica denuncia que es continuen practicant talls de subministrament de forma indiscriminada per part de les grans companyies energètiques.

Més informació:

http://pobresaenergetica.es/el-govern-de-la-generalitat-sotmes-als-interessos-de-les-empreses-subministradores/

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6780/1395280.pdf